Exploration of Term Dependence in Sentence Retrieval

Keke Cai | Jiajun Bu | Chun Chen | Kangmiao Liu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2007
Location: Prague, Czech Republic
Venue: ACL |