A Grammar-driven Convolution Tree Kernel for Semantic Role Classification

Min Zhang | Wanxiang Che | Aiti Aw | Chew Lim Tan | Guodong Zhou | Ting Liu | Sheng Li |

Paper Details:

Month: June
Year: 2007
Location: Prague, Czech Republic
Venue: ACL |