TANGO: Bilingual Collocational Concordancer

Jia-Yan Jian | Yu-Chia Chang | Jason S. Chang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2004
Location: Barcelona, Spain
Venue: ACL |