An Expert Lexicon Approach to Identifying English Phrasal Verbs

Wei Li | Xiuhong Zhang | Cheng Niu | Yuankai Jiang | Rohini K. Srihari |

Paper Details:

Month: July
Year: 2003
Location: Sapporo, Japan
Venue: ACL |