Logical Operators and Quantifiers in Natural Language

Shin-ichiro Kamei | Kazunori Muraki |

Paper Details:

Month: August
Year: 1997
Location: Taipei, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |