Corpus-based Automatic Rule Selection in Designing a Grammar Checker

Yuan-Ling Liu | Shih-ping Wang | Keh-Yih Su |

Paper Details:

Month: September
Year: 1993
Location: Nantou, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |