NTUMT Strategy for Prepositional Phrase Attachment

Ka-Wai Chui | Yia-ping Lin | Shuan-Fan Huang | I-Peng Lin |

Paper Details:

Month: September
Year: 1989
Location: Nantou, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |