The Parsing Environment for Mandarin Syntax

I-Peng Lin | Shuan-fan Huang | Hsin-Hsi Chen | Ka-Wai Chui |

Paper Details:

Month: October
Year: 1988
Location: Nantou, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |