AI Clerk: 會賣東西的機器人 (AI Clerk: Shopping Assistant) [In Chinese]

Ru-Yng Chang | Huan-Yi Pan | Bo-Lin Lin | Wei-Lun Chen | Jia En Hsieh | Wen-Yu Huang | Lu-Hsuan Li |

Paper Details:

Month: October
Year: 2018
Location: Hsinchu, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |