Enriching Cold Start Personalized Language Model Using Social Network Information

Yu-Yang Huang | Rui Yan | Tsung-Ting Kuo | Shou-De Lin |

Paper Details:

Month: June
Year: 2016

Venue: ROCLING/IJCLCLP |