A Segmentation Matrix Method for Chinese Segmentation Ambiguity Analysis

Yanping Chen | Qinghua Zheng | Feng Tian | Deli Zheng |

Paper Details:

Month: June
Year: 2016

Venue: ROCLING/IJCLCLP |