Designing a Tag-Based Statistical Math Word Problem Solver with Reasoning and Explanation

Yi-Chung Lin | Chao-Chun Liang | Kuang-Yi Hsu | Chien-Tsung Huang | Shen-Yun Miao | Wei-Yun Ma | Lun-Wei Ku | Churn-Jung Liau | Keh-Yih Su |

Paper Details:

Month: December
Year: 2015

Venue: ROCLING/IJCLCLP |