Modeling the Helpful Opinion Mining of Online Consumer Reviews as a Classification Problem

Yi-Ching Zeng | Tsun Ku | Shih-Hung Wu | Liang-Pu Chen | Gwo-Dong Chen |

Paper Details:

Month: June
Year: 2014

Venue: ROCLING/IJCLCLP |