Enhancement of Feature Engineering for Conditional Random Field Learning in Chinese Word Segmentation Using Unlabeled Data

Mike Tian-Jian Jiang | Cheng-Wei Shih | Ting-Hao Yang | Chan-Hung Kuo | Richard Tzong-Han Tsai | Wen-Lian Hsu |

Paper Details:

Month: September
Year: 2012

Venue: ROCLING/IJCLCLP |