English-to-Traditional Chinese Cross-lingual Link Discovery in Articles with Wikipedia Corpus

Liang-Pu Chen | Yu-Lun Shih | Chien-Ting Chen | Tsun Ku | Wen-Tai Hsieh | Hung-Sheng Chiu | Ren-Dar Yang |

Paper Details:

Month: September
Year: 2012
Location: Chung-Li, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |