Term Contributed Boundary Feature using Conditional Random Fields for Chinese Word Segmentation Task

Tian-Jian Jiang | Shih-Hung Liu | Cheng-Lung Sung | Wen-Lian Hsu |

Paper Details:

Month: September
Year: 2010
Location: Nantou, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |