Acoustic Model Optimization for Multilingual Speech Recognition

Dau-Cheng Lyu | Chun-Nan Hsu | Yuang-Chin Chiang | Ren-Yuan Lyu |

Paper Details:

Month: September
Year: 2008

Venue: ROCLING/IJCLCLP |