Measuring Text Readability by Lexical Relations Retrieved from Wordnet

Shu-yen Lin | Cheng-chao Su | Yu-da Lai | Li-chin Yang | Shu-kai Hsieh |

Paper Details:

Month: September
Year: 2008
Location: Taipei, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |