Some Studies on Min-Nan Speech Processing

Wei-Chih Kuo | Chen-Chung Ho | Xiang-Rui Zhong | Zhen-Feng Liang | Hsiu-Min Yu | Yih-Ru Wang | Sin-Horng Chen |

Paper Details:

Month: December
Year: 2007

Venue: ROCLING/IJCLCLP |