Modeling Taiwanese Southern-Min Tone Sandhi Using Rule-Based Methods

Un-Gian Iunn | Kiat-Gak Lau | Hong-Giau Tan-Tenn | Sheng-An Lee | Cheng-Yan Kao |

Paper Details:

Month: December
Year: 2007

Venue: ROCLING/IJCLCLP |