Exploiting Pinyin Constraints in Pinyin-to-Character Conversion Task: a Class-Based Maximum Entropy Markov Model Approach

Jinghui Xiao | Bingquan Liu | Xiaolong Wang |

Paper Details:

Month: September
Year: 2007

Venue: ROCLING/IJCLCLP |