An Empirical Study of Non-Stationary Ngram Model and its Smoothing Techniques

Jinghui Xiao | Bingquan Liu | Xiaolong Wang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2007

Venue: ROCLING/IJCLCLP |