Using a Generative Model for Sentiment Analysis

Yi Hu | Ruzhan Lu | Yuquan Chen | Jianyong Duan |

Paper Details:

Month: June
Year: 2007

Venue: ROCLING/IJCLCLP |