Manifolds Based Emotion Recognition in Speech

Mingyu You | Chun Chen | Jiajun Bu | Jia Liu | Jianhua Tao |

Paper Details:

Month: March
Year: 2007

Venue: ROCLING/IJCLCLP |