Knowledge Representation for Interrogatives in E-HowNet

Shu-Ling Huang | You-Shan Chung | Yueh-Yin Shih | Keh-Jiann Chen |

Paper Details:

Month: September
Year: 2007
Location: Taipei, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |