A Pragmatic Chinese Word Segmentation Approach Based on Mixing Models

Wei Jiang | Yi Guan | Xiao-Long Wang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2006

Venue: ROCLING/IJCLCLP |