Performance Analysis and Visualization of Machine Translation Evaluation

Jianmin Yao | Yunqian Qu | Qiang Lv | Qiaoming Zhu | Jing Zhang |

Paper Details:

Month: September
Year: 2006

Venue: ROCLING/IJCLCLP |