Chinese Chunking Based on Maximum Entropy Markov Models

Guang-Lu Sun | Chang-Ning Huang | Xiao-Long Wang | Zhi-Ming Xu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2006

Venue: ROCLING/IJCLCLP |