Robust Target Speaker Tracking in Broadcast TV Streams

Junmei Bai | Hongchen Jiang | Shilei Zhang | Shuwu Zhang | Bo Xu |

Paper Details:

Month: March
Year: 2006

Venue: ROCLING/IJCLCLP |