The Design and Construction of the PolyU Shallow Treebank

Ruifeng Xu | Qin Lu | Yin Li | Wanyin Li |

Paper Details:

Month: September
Year: 2005

Venue: ROCLING/IJCLCLP |