Modeling Pronunciation Variation for Bi-Lingual Mandarin/Taiwanese Speech Recognition

Dau-Cheng Lyu | Ren-Yuan Lyu | Yuang-Chin Chiang | Chun-Nan Hsu |

Paper Details:

Month: September
Year: 2005

Venue: ROCLING/IJCLCLP |