Applying Maximum Entropy to Robust Chinese Shallow Parsing

Shih-Hung Wu | Cheng-Wei Shih | Chia-Wei Wu | Tzong-Han Tsai | Wen-Lian Hsu |

Paper Details:

Month: September
Year: 2005
Location: Tainan, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |