Mencius: A Chinese Named Entity Recognizer Using the Maximum Entropy-based Hybrid Model

Tzong-Han Tsai | Shih-Hung Wu | Cheng-Wei Lee | Cheng-Wei Shih | Wen-Lian Hsu |

Paper Details:

Month: February
Year: 2004

Venue: ROCLING/IJCLCLP |