The Construction of a Chinese Named Entity Tagged Corpus: CNEC1.0

Cheng-Wei Shih | Tzong-Han Tsai | Shih-Hung Wu | Chiu-Chen Hsieh | Wen-Lian Hsu |

Paper Details:

Month: September
Year: 2004
Location: Taipei, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |