Chinese Named Entity Recognition Using Role Model

Hua-Ping Zhang | Qun Liu | Hong-Kui Yu | Xue-Qi Cheng | Shuo Bai |

Paper Details:

Month: August
Year: 2003

Venue: ROCLING/IJCLCLP |