End-to-End Open-Domain Question Answering with BERTserini

Wei Yang | Yuqing Xie | Aileen Lin | Xingyu Li | Luchen Tan | Kun Xiong | Ming Li | Jimmy Lin |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL |