Detecting Customer Complaint Escalation with Recurrent Neural Networks and Manually-Engineered Features

Wei Yang | Luchen Tan | Chunwei Lu | Anqi Cui | Han Li | Xi Chen | Kun Xiong | Muzi Wang | Ming Li | Jian Pei | Jimmy Lin |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis - Minnesota
Venue: NAACL |