Learning to Describe Unknown Phrases with Local and Global Contexts

Shonosuke Ishiwatari | Hiroaki Hayashi | Naoki Yoshinaga | Graham Neubig | Shoetsu Sato | Masashi Toyoda | Masaru Kitsuregawa |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL |