Topic-Guided Variational Auto-Encoder for Text Generation

Wenlin Wang | Zhe Gan | Hongteng Xu | Ruiyi Zhang | Guoyin Wang | Dinghan Shen | Changyou Chen | Lawrence Carin |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL |