Diverse Few-Shot Text Classification with Multiple Metrics

Mo Yu | Xiaoxiao Guo | Jinfeng Yi | Shiyu Chang | Saloni Potdar | Yu Cheng | Gerald Tesauro | Haoyu Wang | Bowen Zhou |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: NAACL |