Detecting “Smart” Spammers on Social Network: A Topic Model Approach

Linqing Liu | Yao Lu | Ye Luo | Renxian Zhang | Laurent Itti | Jianwei Lu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2016
Location: San Diego, California
Venue: NAACL |