PRIMT: A Pick-Revise Framework for Interactive Machine Translation

Shanbo Cheng | Shujian Huang | Huadong Chen | Xin-Yu Dai | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: June
Year: 2016
Location: San Diego, California
Venue: NAACL |