Intra-Topic Variability Normalization based on Linear Projection for Topic Classification

Quan Liu | Wu Guo | Zhen-Hua Ling | Hui Jiang | Yu Hu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2016
Location: San Diego, California
Venue: NAACL |