Recurrent Support Vector Machines For Slot Tagging In Spoken Language Understanding

Yangyang Shi | Kaisheng Yao | Hu Chen | Dong Yu | Yi-Cheng Pan | Mei-Yuh Hwang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2016
Location: San Diego, California
Venue: NAACL |