Manual vs Automatic Bitext Extraction

Aibek Makazhanov | Bagdat Myrzakhmetov | Zhenisbek Assylbekov |

Paper Details:

Month: May
Year: 2018
Location: Miyazaki, Japan
Venue: LREC |