Discriminating between Similar Languages on Imbalanced Conversational Texts

Junqing He | Xian Huang | Xuemin Zhao | Yan Zhang | Yonghong Yan |

Paper Details:

Month: May
Year: 2018
Location: Miyazaki, Japan
Venue: LREC |