Building a Macro Chinese Discourse Treebank

Xiaomin Chu | Feng Jiang | Sheng Xu | Qiaoming Zhu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2018
Location: Miyazaki, Japan
Venue: LREC |