Building an Ellipsis-aware Chinese Dependency Treebank for Web Text

Xuancheng Ren | Xu Sun | Ji Wen | Bingzhen Wei | Weidong Zhan | Zhiyuan Zhang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2018
Location: Miyazaki, Japan
Venue: LREC |