EmotionLines: An Emotion Corpus of Multi-Party Conversations

Chao-Chun Hsu | Sheng-Yeh Chen | Chuan-Chun Kuo | Ting-Hao Huang | Lun-Wei Ku |

Paper Details:

Month: May
Year: 2018
Location: Miyazaki, Japan
Venue: LREC |