Dialogue Scenario Collection of Persuasive Dialogue with Emotional Expressions via Crowdsourcing

Koichiro Yoshino | Yoko Ishikawa | Masahiro Mizukami | Yu Suzuki | Sakriani Sakti | Satoshi Nakamura |

Paper Details:

Month: May
Year: 2018
Location: Miyazaki, Japan
Venue: LREC |